Läs mer om föreningens historia

Bilden från 1901

VAD ÄR GJUTERIET?

Gjuteriet är en före detta industribyggnad på 3 100 kvm som idag ger arbetslokaler åt en rad av Karlstads olika kulturföreningar som bedriver versamhet inom olika intresseområden. Ett 20-tal föreningar hyr egna permanenta kansli- eller möteslokaler, tre amatörteaterorganisatioer har repetionslokaler och förråd, Sensus Barnmusikskola bedriver verksamhet för ca 300 barn i veckan och teaterskolan har flera grupper för drygt 100 barn och ungdomar. Mediaföreningar använder eget fotolabb, videoverkstad och närradiostudio. Studiecirklar, främst inom natur- och miljöområdet bedrivs i kurslokaler och ett 30-tal musikgrupper övar i nio ljudisolerade replokaler och har dessutom tillgång till en digital inspelningsstudio. Verkstadslokaler i källarplanet hyrs av sex småföretag och övriga verkstadsytor används av ytterligare tre musikgrupper som replokal, mindre inspelningsstudio, förråd, mm.

Utöver den verksamhet som olika grupper berdriver i permanenta lokaler, används också Gjuteriets olika samlingslokaler tillfälligt av en rad andra föreningar, organisationer, skolor, m fl för möten, föredrag, utbildningar, etc. Ett tiotal föreningar har också mer eller mindre regelbundna sammanträden i en gemensam möteslokal. Som ett hjärta i huset finns Café Gjuteriet som inte bara tillhandahåller fika och enklare luncher utan också är en stimulerande mötesplats både för de som arbetar i huset och andra kulturintresserade karlstadsbor.
Regelbundet arrangeras bildutställningar och föredragsserier. Caféet fungerar också som Gjuteriets “reception” med omfattande service för samordning av tillfälliga aktiviteter i huset, bokning av mörkrum och videoverkstaden, förmedling av utrustning, mm.

Bilden från 1921

VARFÖR GJUTERIET?

Även om de olika verksamheterna i Gjuteriet arbetar självständigt har man stor nytta av varandra. Relativt billiga arbetslokaler, en fast kontaktpunkt eller adress och möjlighet till samverkan med andra grupper gör Gjuteriet som helhet till något mycket mer än summan av delarna. I verksamheterna deltar människor i alla åldrar och med skiftande intressen och erfarenheter. I huvudsak kan Gjuteriet sägas stå på tre ben: föreningar, teater och musik. Eftersom verksamheterna bedrivs av många olika grupper är Gjuteriet mindre sårbart om någon förening skulle upphöra. En annan fördel med mångfald är också att nya projekt eller verksamheter kan genereras ur nära kontakter med andra grupper. Samtidigt är Gjuteriet en samlingsplats för människor i alla åldrar och med skiftande intressen (en sorts “fristad” där musikanter, skådespelare, småbarnsföräldrar, byggnadsarbetare, pensionärer, m fl har möjlighet att skapa kontakter).

Till Gjuteriet kommer man om man är intresserad av att delta i någon av de etablerade verksamheterna eftersom det i första hand är ett arbetshus men viss publik verksamhet förekommer i mindre omfattning. I princip bedrivs verksamhet mer eller mindre alla dagar i veckan både på dagtid och på kvällar. 

Bilden från 1926

HUR BILDAS GJUTERIET?

Gjuteriet ägs av Föreningen Karlstad Lever. En ideell förening som verkar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer, att Karlstads kulurföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett och verkar för att skapa en levande kulturmiljö i Karlstad. Som ett led i detta arbete och som en lösning på långvariga diskussioner om föreningarnas lokalbehov övertog föreningen fastigheten av Karlstads Kommun 1985 med syftet att hyra ut ytorna till kulturföreningar. Köpeskillingen betalas i form av årlig tomträttsavgäld och kommunen anslår efter äskande vart år ekonomiskt lokalbidrag till Gjuteriet och hyreskostnaden för föreningarna subventioneras i motsvarande omfattning. De föreningar som är berättigade till kommunalt lokalbidrag subventioneras således indirekt om de flyttar in i Gjuteriet. De verksamheter som inte är bidragsberättigade (t ex Studieförbund,småföretag, m fl) betalar full hyra för sina ytor. Ansvaret för förvaltningen av Gjuteriet ligger hos föreningens styrelse där representanter från verksamheterna i Gjuteriet ingår som ledamöter. Det praktiska arbetet sköts av en heltidsanställd föreståndare, en vaktmästare på heltid och en halvtids lokalvårdare. I caféet finns dessutom en heltidsanställd caféföreståndare och ett cafébiträde på heltid. Ekonomiskt redovisas varje verksamhet för sig (Gjuteriet och Föreningen) för att lättare kunna bedöma utfall och budget. Syftet med att särredovisa föreningens verksamhet är för att tillse att kommunens årliga anslag till lokalhyrorna i Gjuteriet oavkortat används för detta ändamål och inte till föreningens ideella opinionsarbete i bevarandefrågor.

Tillblivelsen var nödvändig Gjuteriet har sedan tillblivelsen 1985 haft en stor betydelse för Karlstads förenings- och kulturliv. Från att ha levt en mer eller mindre tynande tillvaro i provisoriska källarlokaler eller inga lokaler alls, har en rad av Karlstads kulturföreningar fått en bra arbetsbas i Gjuteriet för sina verksamheter. Föreningslivet har kunnat utvecklas både i kvantitet som kvalité och spridit ringar som fått effekt även utanför Gjuteriet. Anledningen till att projektet har överlevt och utvecklats, trots en del bekymmer under åren, bottnar troligen huvudsakligen i att det från början svarade mot ett reellt behov av lokaler för kulturverksamheter som redan var etablerade. Nya verksamheter har visserligen sprungit fram ur Gjuteriet men då som ett resultat av att nya behov uppstått och nya kontaktytor mellan olika grupper möjliggjorts. Ytterligare en faktor som haft en avgörande betydelse för Gjuteriets tillkomst var att kraften och engagemanget för att genomföra projektet kom underifrån/inifrån de som skulle komma att nyttja huset. Gjuteriet blev möjligt tack vare de många människornas förmåga till samarbete i en relativt lång demokratisk förberedelseprocess. Fördelen med denna var att de många olika behov och önskemål om av vad Gjuteriet skulle bli kunde jämkas samman till en mer realistisk enhetlig bild.
En annan viktig förutsättning var också att Karlstads kommun (både politiker och tjänstemän) kunde inspireras av visionen av Gjuteriet som ett föreningshus, överlåta byggnaden till föreningslivet och ge projektet ekonomiskt stöd (uppifrån/utifrån) och samtidigt överlåta åt användarna att själva styra projektets utformning och förvaltning.

Bilden från xxxx

En smältdegel!

Gjuteriet ägs av Föreningen Karlstad Lever. En ideell förening soI de olika verksamheterna som har sin hemvist i Gjuteriet deltar människor i alla åldrar. Detta är något som ligger helt i linje med de ursprungliga idéerna om ett hus som befrämjar kontakt mellan olika åldrar och grupper.m verkar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer, att Karlstads kulurföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett och verkar för att skapa en levande kulturmiljö i Karlstad. Gjuteriet är en träffpunkt där människor primärt samlas för att utöva olika intressen, samvaron får man på köpet. De som söker sig till Gjuteriets verksamheter har möjlighet att dra nytta av andras erfarenheter och kunskaper för att realisera sina idéer eller intressen. Under åren har detta visat sig t ex genom att nya föreningar eller intressegrupper skapats och utvecklas med hjälp av stöd, råd och en del praktiska resurser från Gjuteriet. Därmed fungerar Gjuteriet i viss mån som en resursbank för föreningslivet i Karlstad och informationskanal mellan såväl olika ideella verksamheter som mellan intressegrupper och t ex kommunala instanser. Gjuteriet är ett av de goda exemplen på hur relativt begränsade ekonomiska ramar genom effektiv användning och samordning kan skapa och främja en dynamisk utveckling av det lokala kulturlivet.

Gjuteriets roll som en vitaliserande resurs och kulturell smältdegel har möjliggjorts genom att ta tillvara den kraft som springer fram i samarbetemellan människors och intressegruppers engagemang tillsammans med kommunens stöd